Endorsements

Endorsements

אח"ד סופר ...להוסיף אך דברים אחדים קצרים אבל ברורים ומובנים כי הכולל הזה התרועע ונטוי לנפול ואזלת ידינו מלהושיע, יבינו זאת אחינו שבאמעריקא, אנגליה וכדו', כי אחריות של אלפי נפשות עדתנו בארה"ק, מוטלת אך ורק עליהם ולא על זולתם, כי להם משפט הגאולה ורק בידים אמצעי ההצלה. טכסו עצה לעשות בעוד מועד ולא תאבד עדה שלימה בארה"ק. וזכות המצוה תעמוד לנו ונזכה לגאולת ישראל כדכתיב ציון במשפט תפדה וגו'. והננו כו"ח בברכה הק' אברהם חיים דוד סופר בהמוהריל"ס ז"ל מדרוביטש הגה"צ הטפסר הגדול רבי אברהם חיים דוד סופר (המכונה אח"ד סופר) זצ"ל נשיא ארץ הקודש כולל חבת ירושלים צדקת רבי מאיר בעל הנס נכד מרן הגה"ק הכתב סופר זצוק"ל נשיא ארץ הקודש לצדקת רבי מאיר בעל הנס יומא דהילולא יום ב' ז' ניסן


כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זצוק"ל נשיא הכבוד דכוללנו באירופה ...ולכן מוטל על כל אחד ואחד להחזיק ולתמוך ולסעוד את כולל חבת ירושלים בכל מה דאפשר. ...וברכתי שלוחה לכל המסייעים והתומכים שיתברכו ממעון הברכות בזכות התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א בשפע ברכה והצלחה בכל אשר יפנו, ונזכה במהרה לגאולה שלימה בביגוא"צ בב"א. הק' משה יצחק כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זצוק"ל נשיא הכבוד דכוללנו באירופה


כ"ק הגה"צ רבי משה האלברשטאם זצוק"ל יו"ר כוללנו בארה"ק וחבד בד"ץ העדה החרדית ...ולכן הריני לקרוא בקריאה של חיבה לכל קהל חסידים ואנשי מעשה... לתרום עבור הצדקה הזו אשר אין בדומה לה בכמות ואיכות התמיכות שנותנים ע"י הכולל בקביעות לאלפי משפחות נצרכות כפי שידעתי נכונה


הגה"צ רבי משה ניישלאס זצוק"ל אבדק"ק סקווירא ...ע"כ מצוה רבה לתמוך בהם ברוח נדיבה בסיוע שיש בו ממש וראוי לכל אחד שיהי' לו חלק במצוה זו, ויביאו ברכה לביתם בהכנסת קופה צדקה של כולל חבת ירושלים לבתיהם ויתרמו בעין יפה בהתאם לגודל המצוה... ואלקא דמאיר יענה את שלומכם, וזכות רבוה"ק צדיקי הדורות מייסדי ותומכי הכולל יעמוד לכם שתתברך בכל מילי דמיטב במילוי כל משאלות לבכם לטובה כל הימים עדי נזכה לשמוע קול מבשר על ההרים בב"א. הכו"ח למען גודל הצדקה חודש אייר, תשנ"ו פה מאנסי משה ניישלאס אבדק"ק סקווירא


כ"ק מרן הגאון בעל שבט הלוי זצוק"ל . . . 'כולל חבת ירושלים' - רבי מאיר בעל הנס, אשר יסודתה בהררי קודש על ידי גאוני ארץ מקדמת דנא. וכבר ידוע בשער בת רבים פעולותיהם הגדולים בהחזקת תלמידי חכמים ומשפחות הנצרכים בחלוקות שונות בדרך הכבוד ובסיוע שיש בו ממש. . . .ובוודאי זכות גדולה לתמוך ולסייע למפעל קדוש זה שמואל הלוי ווזנר


הגה"צ רבי ישראל משה דושינסקיא כ"ק מרן גאב"ד ירושלים זצוק"ל ...אשר על כן אך למותר להאריך בדבר גודל המצוה ליטול חלק וחבל בפעולות הצדקה והחסד של כולל חבת ירושלים, לאמץ ברכים כושלות ולחזק ידים רפות של תלמידי חכמים ויראי ה' השרויים בדוחק רב וחובה רבה איכא להטות שכם בעושה ובמעשה ובכל מה דאפשר, ובמיוחד ראוי להניח ברכה בתוך הבית בהכנסת קופת הצדקה כתקנת צדיקי קמאי זי"ע, אשר סגולתה מרובה להיפקד בדבר ישועה ורחמים. הכו"ח למען המצוה כי רבה היא ישראל משה דושינסקיא


כ"ק הגה"ק רמ"א פריינד זצוק"ל גאב"ד ירושלים בס"ד אור ליום י"א ניסן שנת תשנ"א לפ"ק פעיה"ק תובב"א. ג"א מצטרף בזה לדברי יד"נ הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ שליט"א דיבואו לעזרה לכולל חבת ירושלים כי מצוה רבה היא. וזכות המצוה הגדולה בוודאי יגן לכל העוזרים והמסייעים שיתברכו ממעון הברכות בשפע ברכה והצלחה וכל מיני ישועות כאו"נ הטוב ונפש המצפה לישועת ה' ולהרמת קרן ישראל במהרה. משה ארי' פריינד רב ואב"ד פעיה"ק ת"ו


כ"ק אדמו"ר מצאנז-קלויזענבורג שליט"א נשיא הכבוד דכוללנו ...כולל חבת ירושלים, אשר עיני אלפים מארעא קדישא תובב"א וכמה וכמה אלמנות ויתומים תליות לתמיכה נדירה מהכולל נוסף על פעולותיהם הכבירות במעשה צדקה וחסד לכל דורש ומבקש, והמפורסמות אינן צריכות ראיה ובפרט שיסודתו בהררי קודש מאורי הגולה דמקדמת דנא...